• youtube
  • facebook

Phổ biến, quán triệt các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Sáng 30/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua 7 Luật gồm: Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Tố cáo. Đây là những văn bản luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh mạng, tố cáo, cạnh tranh, thể dục, thể thao, đo đạc, bản đồ và các lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của 03 Luật gồm Luật An ninh mạng, Luật Cạnh tranh và Luật Tố cáo. Theo đó, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 43 Điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại diện Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

Đại diện Công an tỉnh phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng

 

Luật Cạnh tranh được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 gồm 10 Chương, 118 Điều quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý Nhà nước về cạnh tranh.

Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 gồm 9 Chương, 67 Điều quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của các luật, qua đó nắm vững nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc ban hành luật để tổ chức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần đưa các luật sớm đi vào cuộc sống.

create

Minh Huệ / daklak.gov.vn